Připravit a předložit oznámení toxikologickým střediskům

Portál agentury ECHA pro předkládání informací – úvodní text

IUCLID (Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách) je softwarová aplikace používaná ke spravování údajů o podstatných a nebezpečných vlastnostech chemických látek. Je to formát, který používají při provádění různých regulačních programů jak regulační orgány, tak chemický průmysl. Formát oznámení toxikologickým střediskům (PCN) je podskupinou formátu IUCLID a používá se k přípravě informací o směsích klasifikovaných s ohledem na nebezpečnost pro zdraví nebo fyzikální nebezpečnost v souladu s článkem 45 a přílohou VIII nařízení CLP.

Cloud agentury ECHA je on-line služba, která umožňuje společnostem se sídlem v EU připravovat a předkládat dokumentace PCN ve formátu IUCLID. Chcete-li službu používat, musíte si nejprve vytvořit účet u agentury ECHA a přijmout smluvní podmínky. Při práci v cloudu můžete libovolně přepínat mezi cloudovou službou IUCLID pro přípravu svých dokumentací a portálem ECHA pro předkládání informací. 

Odkaz na portál agentury ECHA pro předkládání informací

Hlavní podpora pro přípravu a podání oznámení PCN

 

Kromě cloudu databáze IUCLID je také možné připravit dokumentaci PCN off-line pomocí desktopové nebo serverové verze aplikace IUCLID 6 stažené z internetových stránek IUCLID. Nezapomeňte se ujistit, že ve při své práci používáte nejnovější verzi aplikace IUCLID 6. Dokumentaci vytvořenou off-line lze na portál nahrát později. 

Pravidla pro automatické ověřování oznámení PCN nebo kontroly jsou spuštěny v rámci dokumentace na portálu v okamžik podání. Ke kontrole své dokumentace před podáním můžete použít nástroj pro ověření v databázi IUCLID. Jakmile je dokumentace ověřena, je oznámení zpřístupněno příslušným určeným subjektům členských států, které mají k informacím přístup buď prostřednictvím služby eDelivery, nebo prostřednictvím databáze oznámení toxikologickým střediskům.

 

Portál ECHA pro předkládání informací usnadňuje postup podání, nicméně další informace o vnitrostátních systémech předkládání, poplatcích, kritériích přijetí a lhůtách jsou ponechány na uvážení jednotlivých členských států. Více informací viz hlavní dokument Přehled rozhodnutí členských států ve vztahu k provádění přílohy VIII nařízení CLP.

 

Společnosti mohou také na portálu ECHA pro předkládání informací ve zkušebním prostředí nahrávat a odesílat oznámení, jako by to bylo na oficiálním portálu. S úplnou uživatelskou zkušeností lze testovat různé scénáře podání a provádět úplná ověření dokumentací. Využijte zkušební prostředí a zjistěte, jak portál funguje, aniž by určené subjekty a toxikologická střediska dostávaly zavádějící nebo testovací údaje.