Γνωρίστε τις υποχρεώσεις σας

Γνωρίστε τις υποχρεώσεις σας

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας σας, πρέπει να λάβετε υπόψη ορισμένες βασικές παραμέτρους σχετικά με τον ρόλο σας στην αγορά. 

Υπόκειμαι σε υποχρέωση; 

Βάσει του άρθρου 45, ως υποκείμενοι σε υποχρεώσεις ορίζονται οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες που διαθέτουν επικίνδυνα μείγματα στη αγορά. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση αφορά τη νομική οντότητα εντός της ΕΕ, ήτοι ο προμηθευτής του μείγματος εκτός ΕΕ δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον υποκείμενο σε υποχρεώσεις που έχει την έδρα του στην ΕΕ. Επίσης, είναι σημαντικό να έχετε υπόψη ότι η συμμόρφωση προς την υποχρέωση κοινοποίησης αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση του μείγματος στην αγορά – η εν λόγω συμμόρφωση είναι σημαντική σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η διάθεση στην αγορά δεν πραγματοποιείται από τον εισαγωγέα ή τον μεταγενέστερο χρήστη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού και τις δραστηριότητες που συνεπάγονται υποχρεώσεις υποβολής διατίθενται στην καθοδήγηση του παραρτήματος VIII.

Για ποια μείγματα οφείλω να υποβάλω πληροφορίες;

Η υποχρέωση αφορά μείγματα που διατίθενται στην αγορά και τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως προς την ανθρώπινη υγεία ή τη φυσική επικινδυνότητα. 

Επισημαίνεται ότι τα βιοκτόνα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω υποχρέωσης και ότι η απαίτηση υποβολής πληροφοριών αποτελεί πρόσθετη υποχρέωση, πέραν των άλλων υποχρεώσεων που προβλέπει ο κανονισμός για τα βιοκτόνα και ο κανονισμός για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Ποια μείγματα εξαιρούνται;

Η υποχρέωση υποβολής πληροφοριών δεν ισχύει για μείγματα που θεωρούνται επικίνδυνα αποκλειστικά και μόνο λόγω της επικινδυνότητάς τους για το περιβάλλον. Μείγματα που εξαιρούνται από τις απαιτήσεις υποβολής πληροφοριών είναι επίσης τα εξής:

  • ραδιενεργά μείγματα,
  • μείγματα που υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση,
  • μείγματα που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη,
  • φαρμακευτικά και κτηνιατρικά προϊόντα, καλλυντικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, τρόφιμα και ζωοτροφές, και
  • μείγματα που έχουν ταξινομηθεί μόνο ως αέρια υπό πίεση και εκρηκτικά. 

Βάσει των νέων κανόνων, πότε πρέπει να υποβάλω πληροφορίες στα κέντρα δηλητηριάσεων;

Για όλα τα «νέα» προϊόντα που δεν έχουν ήδη κοινοποιηθεί βάσει της εθνικής νομοθεσίας, πρέπει να υποβάλετε τις απαιτούμενες πληροφορίες προτού διαθέσετε το μείγμα στην αγορά. Η υποβολή πληροφοριών πρέπει να πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το εναρμονισμένο μορφότυπο και βάσει της σχετικής ημερομηνίας εφαρμογής. Η ημερομηνία εφαρμογής εξαρτάται από το είδος χρήσης, δηλ. τον τελικό χρήστη, του μείγματος:

  • 1 Ιανουαρίου 2021 για χρήση από καταναλωτές ή για επαγγελματική χρήση,
  • 1 Ιανουαρίου 2024 για βιομηχανική χρήση.

Πριν από τις εν λόγω ημερομηνίες, τα μείγματα εξακολουθούν να υπόκεινται στις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις και οι υποκείμενοι σε υποχρεώσεις θα πρέπει να απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες στον αρμόδιο φορέα της οικείας χώρας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού του είδους χρήσης του μείγματός σας, της σχετικής ημερομηνίας εφαρμογής και των απαιτήσεων πληροφοριών, ανατρέξτε στην ενέργεια 3. 

Τι θα γίνει με τις υφιστάμενες κοινοποιήσεις μου;

Ενδέχεται να δικαιούστε μεταβατική περίοδο για όλα τα προϊόντα που έχετε κοινοποιήσει κατά το παρελθόν και τα οποία διατίθενται ήδη στην αγορά. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα εξακολουθήσουν να είναι έγκυρες μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025 ή έως ότου πραγματοποιηθούν αλλαγές στο προϊόν (π.χ. αλλαγές στη σύνθεση του μείγματος, στις τοξικολογικές ιδιότητες ή στους αναγνωριστικούς κωδικούς του προϊόντος). 

  • Σε περίπτωση που απαιτείται επικαιροποίηση της υποβολής του προϊόντος σας λόγω πραγματοποίησης αλλαγών σε αυτό, αυτή πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση του νέου εναρμονισμένου μορφότυπου (οι διάφορες ημερομηνίες εφαρμογής ανάλογα με το είδος χρήσης εξακολουθούν να ισχύουν. 
  • Ακόμη και εάν το προϊόν σας παραμείνει αμετάβλητο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025, υποχρεούστε να προβείτε σε νέα υποβολή πληροφοριών χρησιμοποιώντας το εναρμονισμένο μορφότυπου, δεδομένου ότι δεν έχει προγραμματιστεί μετανάστευση δεδομένων. 
  • Σε περίπτωση διακοπής της χρήσης του προϊόντος πριν από το πέρας της μεταβατικής περιόδου, δεν χρειάζεται να προβείτε σε νέα υποβολή. 

Know your obligations - step 2