Juhendid

Juhendid

Tervisealases hädaolukorras reageerimisega seotud ühtse teabe juhendite esimene versioon – CLP-määruse VIII lisa – avaldati 2019. aasta märtsis pärast ametlikku konsultatsiooni ECHA partneritega, nimelt partnerite eksperdirühma, foorumi, liikmesriikide pädevate asutuste ja komisjoniga. Saadud kommentaarid kavandi teksti kohta ja ECHA vastused igast konsulteerimisetapist on avaldatud ECHA veebilehel lõppenud konsulteerimismenetluste jaotises.

VIII lisa juhendid toetavad CLP-määruse VIII lisa rakendamist, milles on sätestatud liikmesriikide määratud organitele ohtlike segude teabe esitamise nõuded ja kohaldamisala.

VIII lisa juhendite uusim versioon on ECHA veebilehe CLP-juhendite jaotises.

Muud asjakohased juhendid on näiteks järgmised:

  • määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohase märgistamise ja pakendamise juhend, mis on CLP-juhendite jaotises;
  • tootes sisalduvate ainete nõuete juhend, mis on REACH-juhendite jaotises;
  • ohutuskaartide koostamise juhend, mis on REACH-juhendite jaotises.