Pritaikykite savo duomenis

Pritaikykite savo duomenis

Kad turėtumėte visą reikalaujamą informaciją ir galėtumėte ją pateikti apsinuodijimų biurams, kad šie ją veiksmingai panaudotų, turite atlikti daug kitų užduočių.

Patikrinkite visų savo mišinių, susijusių su jūsų prievolėmis, formules ir sudedamąsias dalis. Pirmiausia nustatykite tikslias koncentracijas arba tinkamus koncentracijos intervalus, kurie skiria didelį susirūpinimą keliančias sudedamąsias dalis nuo kitų sudedamųjų dalių. Žr. skiltį „Koncentracijų deklaravimas pagal CLP reglamento VIII priedą“, kurioje pateikiama daugiau informacijos apie tai, kaip nurodyti sudedamosios dalies koncentracijas.

Kvepalams taikomos tam tikros išimtys, todėl jums gali būti netaikoma prievolė pateikti informacijos apie jų koncentraciją. Išimtis gali būti taikoma, jei sudedamosios dalys neklasifikuojamos arba klasifikuojamos tik dėl odos jautrinimo ar toksiškumo įkvėpus ir jų bendra koncentracija neviršija 5 %.

Be to, mišinio sudedamosioms dalims nustatyti galima naudoti bendruosius sudedamųjų dalių identifikatorius (GCI), jei tokie mišiniai naudojami tik kaip kvepalai arba dažikliai mišinyje. Tai įmanoma tik tuo atveju, jei sudedamosios dalys neklasifikuojamos kaip pavojingos žmonių sveikatai ir jų bendra koncentracija neviršija 5 % kvepalų arba 25 % dažiklių atveju.

VII priede nustatytas standartinių formulių sąrašas (nurodant konkrečius sudedamųjų dalių identifikavimo duomenis ir koncentracijas), kuris taikomas tik cementui, gipsui ir betono produktams. Mišiniai, atitinkantys vieną iš šių standartinių formulių, neprivalo atitikti standartinių informacijai apie sudėtį keliamų reikalavimų.

Kai kuriais atvejais tikslios mišinio sudėties neįmanoma nustatyti dėl nenumatytų sudedamųjų dalių pokyčių, tačiau nekeičiant klasifikavimo, pavojaus ar reagavimo į ekstremaliąją sveikatai situaciją informacijos, pvz., kai toksikologiniu požiūriu panaši, bet ne visiškai tokia pat sudedamoji dalis perkama iš skirtingų tiekėjų. Jeigu sudedamosios dalys atitinka VIII priede apibrėžtus specialiuosius kriterijus (B dalies 3.5 skirsnis), jos gali būti sugrupuotos į pakeičiamų sudedamųjų dalių grupę.

Taip pat galioja kitos išimtys, susijusios su pranešimu apie tam tikrų rūšių kuro sudėtį, t. y. VIII priedo 3 lentelėje išvardytos išimtys. Apie šias kuro rūšis galima pranešti užpildant saugos duomenų lapą ir jame taip pat išvardijant bet kurias kitas žinomas sudedamąsias dalis.

Mišiniuose naudojami mišiniai

Mišiniams, kurie naudojami kituose mišiniuose, t. y. mišiniuose naudojamiems mišiniams (MiM), nustatytos konkrečios taisyklės. Informacija apie mišiniuose naudojamų mišinių sudėtyje esančias chemines medžiagas, naudojamas ruošiant galutinį mišinį, turėtų būti pateikiama taip pat kaip ir dėl bet kurių kitų galutiniame mišinyje naudojamų sudedamųjų cheminių medžiagų. Norint gauti šią informaciją, gali prireikti platesnio masto komunikacijos tiekimo grandinėje, nes saugos duomenų lape pateiktos informacijos dažniausiai nepakaks.

Jeigu išsamios informacijos apie MiM sudėtį nėra, galite panaudoti MiM UFI, kurį jūsų tiekėjas nurodė kartu su jūsų dokumentacijoje pateikta informacija apie žinomas sudedamąsias dalis. Turėtumėte įsitikinti, kad jūsų tiekėjas šį UFI įtraukė atitinkamai paskirtajai įstaigai teikdamas informaciją.

Jei UFI nėra arba apie jį nebuvo pranešta atitinkamai paskirtajai įstaigai, MiM saugos duomenų lape pateikta informacija apie sudėtį gali būti naudojama kartu su ES tiekėjo pavadinimu ir kontaktine informacija, tačiau tai turėtų būti daroma tik kraštutiniu atveju.

Toksikologinė informacija

Toksikologinę informaciją apie mišinį reikės pateikti laisva forma, todėl jos, kitaip nei visos struktūrizuotos informacijos, negalima automatiškai išversti į kitas ES kalbas. Šiuo tikslu peržiūrėkite saugos duomenų lapo 11 skirsnyje pateiktos informacijos kokybę, nes jums gali prireikti išrinkti ir pataisyti susijusią informaciją siekiant užtikrinti, kad apsinuodijimų biurai galėtų lengvai su ja susipažinti ekstremaliose situacijose. Pavyzdžiui, informacijoje neturėtų būti kryžminių nuorodų į kitus saugos duomenų lapo skirsnius.

Kadangi saugos duomenų lapas nėra informacijai keliamas reikalavimas, visus duomenis reikėtų tiesiogiai pateikti PCN formatu, o ne prieduose.

Unikalus formulės identifikatorius (UFI)

Būkite pasirengę pateikti UFI savo klientams ir prašyti, kad jūsų tiekėjai pateiktų UFI. Mišinyje naudojamo mišinio atveju UFI galite pateikti savo tolesniam mišinio ruošėjui, lygiai taip pat UFI galite gauti iš aukščiau tiekimo grandinėje esančio tiekėjo. Tai padeda apsaugoti konfidencialią verslo informaciją, nes neatskleidžiama jokia informacija apie visą mišinyje naudojamo mišinio sudėtį. Bus sudarytos sąlygos naudoti UFI ir nepavojingiems

mišiniams ir mišiniams, kurie klasifikuojami tik kaip pavojingi aplinkai.

Atkreipkite dėmesį, kad prieš tiekimo grandinėje perduodant UFI vietoje informacijos apie sudėtį, apsinuodijimų biurams UFI jau turi būti žinomas iš pateiktos dokumentacijos.

Papildoma informacija apie produktą

Sukurkite arba pritaikykite savo duomenų valdymo sistemą surinkdami arba nustatydami papildomą produkto informaciją, kurios reikalaujama teikiant dokumentaciją ir kuri jums gali būti nauja. Pavyzdžiui:

  • Produkto kategorija yra vienas iš naujų informacijai keliamų reikalavimų. Produkto kategorija yra pagrįsta pagrindine produkto naudojimo paskirtimi. Ją reikia nurodyti pagal Europos produktų skirstymo į kategorijas sistemą („EuPCS“), kurią sudaro apytiksliai 250 kategorijų. „EuPCS“ ir praktinės rekomendacijos yra prieinamos ir jomis galima pasinaudoti siekiant pasirinkti tinkamą savo mišinių produkto kategoriją.
  • Kalbant apie informaciją apie spalvą, nors ji santykinai paprasta, tačiau gali prireikti nustatyti ryšį tarp jūsų įmonėje naudojamų spalvų aprašymų ir PCN formatu prieinamų 14 spalvų. Šia informacija turi būti galima pasinaudoti imantis neatidėliotinų priemonių ekstremalioje situacijoje ir ji turi realiai atspindėti spalvas, kurias gali apibūdinti asmuo, susisiekęs su apsinuodijimų biuru.
  • Vartotojams ir profesionaliems naudotojams skirtų produktų atveju rengiant ant pakuotės pateikiamą informaciją taip pat gali prireikti atlikti tam tikrą darbą įmonės lygmeniu. Nustatytas skirtingų pakuočių rūšių ir dydžių sąrašas, kurį galima pasirinkti PCN formatu. Intervalų pranešime neleidžiama nurodyti.