Gairės

Gairės

Pirmoji suderintos informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose, gairių redakcija (CLP reglamento VIII priedas) paskelbta 2019 m. kovo mėn. po oficialių konsultacijų su ECHA partneriais, t. y. ekspertų partnerių grupe, forumu, valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir Komisija. Per kiekvieną konsultacijų etapą gautų teksto pastabų projektai ir ECHA atsakymai pateikiami ECHA interneto svetainėje, skiltyje „Closed guidance consultation“ (liet. „Užbaigtos konsultacijos dėl gairių“).

VIII priedo gairėmis remiamas CLP reglamento VIII priedo, kuriame nustatyti informacijos apie pavojingus mišinius teikimo valstybių narių paskirtoms įstaigoms reikalavimai ir apimtis, taikymas.

Naujausia VIII priedo rekomendacijų versija pateikta ECHA svetainės CLP gairių skiltyje.

Kitos susijusios gairės:

  • Ženklinimo ir pakavimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 gairės, kurias galima rasti CLP gairių skiltyje
  • Rekomendacijos dėl reikalavimų gaminiuose esančioms cheminėms medžiagoms, kurias galima rasti REACH gairių skiltyje
  • Saugos duomenų lapų rengimo gairės, kurias galima rasti REACH gairių skiltyje