Nuolat atnaujinkite informaciją

Nuolat atnaujinkite informaciją

Paskirtajai įstaigai pateiktoje informacijoje turi būti tiksliai apibūdintas bet kuriuo metu rinkoje esantis produktas. Kai jūsų produkto pakeitimai yra susiję su informacijai keliamais reikalavimais, tai turi atsispindėti atnaujinant pateiktą informaciją.

Nustatykite tikslingus stebėsenos ir pakeitimų valdymo procesus ir užtikrinkite, kad visa informacija apie produktų portfelio pakeitimus, formules, klasifikavimą ir ženklinimą būtų įvertinama ne tik pradinio pateikimo metu, bet ir ją atnaujinant ateityje.

Tam tikrais atvejais atnaujinta informacija pakeis pasenusią informaciją, pavyzdžiui, tais atvejais, kai:

  • pakeičiate visą parą veikiantį skubiosios pagalbos telefono numerį, kurio reikalaujama teikiant mažiau išsamią informaciją;
  • pasikeitė mišinio klasifikacija.

Kitais atvejais atnaujinimai papildys jau pateiktą informaciją, kuri ir toliau bus svarbi apsinuodijimų biurui, pavyzdžiui:

  • pakeičiate produkto pavadinimą (tačiau mišinio sudėtis išlieka tokia pat);
  • savo produktą perpakuojate į naujos rūšies pakuotę;
  • sužinote naują toksikologinę informaciją.

Pasikeitus jūsų mišinio sudėčiai, privalote:

  1. sukurti naują UFI;
  2. pakeisti ant produkto rodomą UFI ir
  3. pateikti atnaujintą informaciją, kurioje atsispindi visi pakeitimai.

 

Keep the information up to date - links