Žinokite savo prievoles

Žinokite savo prievoles

Kad būtumėte pasiruošę, turite apgalvoti kelias aplinkybes, susijusias su jūsų vaidmeniu rinkoje. 

Ar turiu laikytis kokių nors prievolių? 

45 straipsnio prievolės taikomos importuotojams ir tolesniems naudotojams, kurie rinkai tiekia pavojingus mišinius. Visais atvejais prievolė tenka ES įsisteigusiam juridiniam subjektui, o tai reiškia, kad ne ES įsisteigęs mišinio tiekėjas negali pakeisti ES įsisteigusio pareigų turėtojo. Taip pat svarbu atsižvelgti į tai, kad pranešimo prievolė turi būti įvykdyta prieš pateikiant mišinį rinkai – tai gali būti svarbu tais atvejais, kai rinkai mišinį pateikia ne importuotojas ar tolesnis naudotojas.

Daugiau informacijos apie skirtingus tiekimo grandinės dalyvius ir veiklą, dėl kurios atsiranda pateikimo prievolės, rasite VIII priedo gairėse.

Apie kokius mišinius turiu pateikti informaciją?

Prievolė taikoma rinkai pateikiamiems mišiniams, kurie dėl poveikio žmogaus sveikatai arba fizinio pavojaus yra klasifikuojami. 

Atkreipkite dėmesį į tai, kad biocidiniai produktai ir augalų apsaugos produktai patenka į šios prievolės taikymo sritį, o informacijos pateikimui keliami reikalavimai taikomi kartu su kitomis prievolėmis, nustatytomis Biocidinių produktų reglamente ir Augalų apsaugos produktų reglamente.

Kokiems mišiniams taikoma išimtis?

Prievolė pateikti informaciją netaikoma mišiniams, kurie laikomi pavojingais tik dėl aplinkai keliamo pavojaus. Mišiniai, kuriems prievolė pateikti informaciją netaikoma, taip pat yra:

  • radioaktyvūs mišiniai;
  • mišiniai, kuriems taikoma muitinės priežiūra;
  • mišiniai, naudojami mokslinių tyrimų ir plėtros reikmėms;
  • medicininiai ir veterinariniai produktai, kosmetikos produktai, medicinos prietaisai ir maisto produktai bei mišiniai, ir
  • mišiniai, kurie klasifikuojami kaip suslėgtos dujos ir sprogmenys. 

Kada pagal naujas taisykles turiu pateikti informaciją apsinuodijimų centrui?

Visų naujų produktų, apie kuriuos dar nepranešta pagal nacionalinės teisės aktus, reikalaujamą informaciją privalote pateikti prieš pateikdami mišinį rinkai. Informacija turi būti teikiama nustatytu suderintu formatu ir pateikta laikantis atitinkamo pateikimo termino. Pateikimo terminas priklauso nuo mišinio naudojimo paskirties, t. y. nuo galutinio naudotojo:

  • 2021 m. sausio 1 d. – mišiniai, skirti vartotojams arba profesionaliam naudojimui;
  • 2024 m. sausio 1 d. – mišiniai, skirti pramoniniam naudojimui.

Iki šių terminų mišiniams gali būti taikomi nacionaliniai reikalavimai, todėl prievolės turėtojai turėtų kreiptis į atitinkamos šalies paskirtąją įstaigą, kad gautų daugiau informacijos. 

Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti savo mišinio naudojimo paskirtį, atitinkamą pateikimo terminą ir informacijai keliamus reikalavimus, rasite 3 žingsnyje. 

Ką daryti su mišiniais, apie kuriuos jau pranešta?

Pereinamasis laikotarpis gali būti taikomas visiems produktams, apie kuriuos jau pranešėte ir kurie jau yra rinkoje. Tokie pranešimai galios iki 2025 m. sausio 1 d. arba kol bus padaryti produkto pakeitimai (pavyzdžiui, mišinio sudėties, toksikologinių savybių arba produkto identifikatorių). 

  • Jei dėl pakeitimų reikia atnaujinti pateiktą informaciją, naują informaciją reikia pateikti nauju suderintu formatu – atminkite, kad vis tiek taikomi pagal naudojimo paskirtį nustatytieji pateikimo terminai. 
  • Jeigu iki 2025 m. sausio 1 d. jūsų produkto informacija išlieka nepakitusi, vis tiek privalote iš naujo pateikti informaciją suderintu formatu, nes migruoti duomenų neplanuojama. 
  • Jeigu jūsų produkto naudojimas nutraukiamas prieš pasibaigiant pereinamajam laikotarpiui, iš naujo teikti informacijos neprivalote. 

Know your obligations - step 2