Usmernenia

Usmernenia

Prvá verzia usmernenia k harmonizovaným informáciám súvisiacim s reakciou na ohrozenie zdravia – príloha VIII k nariadeniu CLP bola zverejnená v marci 2019 v nadväznosti na formálnu konzultáciu s partnermi agentúry ECHA, konkrétne expertnou skupinou partnerov, fórom, príslušným orgánmi členských štátov a Komisiou. Prijaté pripomienky k návrhu textu a odpovede agentúry ECHA z jednotlivých fáz konzultácie sú k dispozícii na webovom sídle agentúry ECHA v časti Uzavreté konzultácie k usmerneniam.

Usmernením k prílohe VIII sa podporuje uplatňovanie prílohy VIII k nariadeniu CLP, v ktorej sa stanovujú požiadavky a rozsah predkladania informácií o nebezpečných zmesiach ustanoveným orgánom členských štátov.

Najnovšia verzia usmernenia k prílohe VIII sa nachádza v časti Usmernenia k nariadeniu CLP na webovom sídle agentúry ECHA.

K ďalším relevantným usmerneniam patria:

  • usmernenie k označovaniu a baleniu v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, ktoré sa nachádza v časti Usmernenia k nariadeniu CLP,
  • usmernenia k požiadavkám na látky vo výrobkoch, ktoré sa nachádzajú v časti Usmernenia k nariadeniu REACH,
  • usmernenie k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov, ktoré sa nachádza v časti Usmernenia k nariadeniu REACH.