Ръководство

Ръководство

Първата версия на Ръководството относно хармонизираната информация във връзка със спешни действия от здравен характер — приложение VIII към CLP, беше публикувана през март 2019 г. след официална консултация с партньорите на ECHA, а именно партньорската експертна група, форума, компетентните органи на държавите членки и Комисията. Получените проектокоментари и отговорите на ECHA на всеки етап от консултацията са достъпни на уебсайта на ECHA в раздел „Затворени консултации, свързани с насоки“.

Ръководството относно приложение VIII подкрепя прилагането на приложение VIII към Регламента за CLP, в което се определят изискванията и обхватът за предоставяне на информация относно опасните смеси на определените органи на държавите членки.

Последната версия на Ръководството относно приложение VIII се намира в раздел „Ръководство за регламента CLP“ от уебсайта на ECHA.

Други приложими свързани ръководства включват:

  • Ръководство относно етикетирането и опаковането в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, намиращо се в раздела „Ръководство за регламента CLP“
  • Ръководство за изискванията за вещества в изделия, намиращо се в раздела „Ръководство по REACH“
  • Ръководство за съставяне на информационни листове за безопасност, намиращо се в раздела „Ръководство по REACH“