Публикации

По-долу е поместен списък на материалите, които помагат на дружествата да подготвят и подават информация за опасните смеси до определените органи.

В публикациите са включени насоки и ръководства за инструмента за генериране на UFI и за формата за Нотифициране на центровете по токсикология (PCN), както и за Европейската система за категоризация на продуктите (EuPCS). Предлагат се и семинари и уебсеминари, разглеждащи новите правни изисквания. Може също така да видите нашите кратки въвеждащи анимации.

Categories Display