Изготвяне и изпращане на нотификация до националните центрове по токсикология

Текст в горната част на ECHA Submission portal

IUCLID (Международната уеднаквена база данни за химическа информация) е софтуерно приложение за управление на данни за присъщите и опасните свойства на химичните вещества. Това е форматът, използван както от регулаторните органи, така и от химическата промишленост при изпълнението на различни регулаторни програми. Формулярът за нотифициране на националните центрове по токсикология (PCN) е подгрупа на формата на IUCLID и се използва за изготвяне на информация за смеси, класифицирани като опасни за здравето или като източник на физични опасности в съответствие с член 45 и приложение VIII към Регламента CLP.

ECHA Cloud е онлайн услуга, която дава възможност на установени в ЕС дружества да изготвят и подават досиета за PCN във формата на IUCLID. За да използвате услугата, първо трябва да създадете профил в ECHA и да приемете общите условия. Когато работите в облака, можете свободно да превключвате между услугата IUCLID Cloud за изготвяне на досиета и ECHA Submission portal за подаване. 

линк към ECHA Submission portal

Ключова помощ за изготвяне и подаване на PCN

 

В допълнение към IUCLID Cloud досието за PCN може да се изготви и офлайн чрез версията на IUCLID 6 за настолен компютър или сървърната версия, свалени от уебсайта на IUCLID. Не забравяйте да се уверите, че използвате последната версия на IUCLID 6 във вашия случай. Досиетата, създадени офлайн, могат впоследствие да бъдат качени на портала. 

Към момента на подаването досието се проверява по автоматизирани правила за валидиране на PCN, или „проверки“. Можете да използвате инструмента за валидиране в IUCLID, за да проверите досието преди подаването му. След като досието мине успешно проверките за валидиране, нотификацията се изпраща до съответните определени от държавите членки органи, които ползват достъп до информацията чрез услугата eDelivery или чрез базата данни за нотифициране на националните центрове по токсикология.

 

ECHA submission portal улеснява процеса на подаване, но същевременно допълнителната информация за националните системи за подаване, таксите, критериите за приемане и сроковете са по преценка на всяка държава членка. За повече подробности вижте основния документ „Преглед на решенията на държавите членки във връзка с прилагането на приложение VIII към Регламента CLP“.

 

Дружествата могат също да качват и подават нотификации в тестовата среда на ECHA Submission portal — по същия начин както на официалния портал. В своята цялост потребителският опит включва възможности да се изпробват различни сценарии за подаване и да се извършват пълни проверки за валидиране на досиета. Използвайте тестовата среда, за да проверите как функционира порталът, без определените органи и центрове по токсикология да получат подвеждащи или тестови данни.