Καθοδήγηση

Καθοδήγηση

Η πρώτη έκδοση της Καθοδήγησης σχετικά με τις εναρμονισμένες πληροφορίες που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου ανάγκης για την υγεία – παράρτημα VIII του κανονισμού CLP, δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2019 μετά από επίσημες διαβουλεύσεις με τους εταίρους του ECHA, δηλ. την ομάδα εμπειρογνωμόνων, το Φόρουμ, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και την Επιτροπή. Οι παρατηρήσεις επί του σχεδίου κειμένου που ελήφθησαν και οι απαντήσεις του ECHA σε κάθε στάδιο της διαβούλευσης διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του ECHA, στην ενότητα «Closed Guidance consultations» (Ολοκληρωθείσες διαβουλεύσεις σχετικά με την καθοδήγηση).

Η Καθοδήγηση σχετικά με το παράρτημα VIII υποστηρίζει την εφαρμογή του παραρτήματος VIII του κανονισμού CLP, στην οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις και το πεδίο εφαρμογής της υποβολής πληροφοριών για τα επικίνδυνα μείγματα προς τους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών.

Η τελευταία έκδοση της Καθοδήγησης σχετικά με το παράρτημα VIII διατίθεται στην ενότητα του διαδικτυακού τόπου του ECHA «Καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό CLP».

Άλλα συναφή έγγραφα καθοδήγησης είναι:

  • Καθοδήγηση σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, που διατίθεται στην ενότητα «Καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό CLP»
  • Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις για ουσίες σε αντικείμενα, που διατίθεται στην ενότητα «Καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό REACH»
  • Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας, που διατίθεται στην ενότητα «Καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό REACH»