Δημοσιεύσεις

Οι εκδόσεις «In brief» (Εν συντομία) παρέχουν ένα κατατοπιστικό αλλά συμπυκνωμένο σύνολο πληροφοριών για συγκεκριμένες υποχρεώσεις βάσει του παραρτήματος VIII.

Για διεξοδικότερη υποστήριξη σχετικά με τα εργαλεία μας, όπως ο μορφότυπος PCN, το EuPCS, η γεννήτρια UFI και η διαδικτυακή πύλη υποβολής του ECHA, ανατρέξτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες στην καρτέλα Εργαλεία.

Categories Display