Δημοσιεύσεις

Εισαγωγή στις εκδόσεις

Οι εκδόσεις «In brief» (Εν συντομία) παρέχουν ένα κατατοπιστικό αλλά συμπυκνωμένο σύνολο πληροφοριών για συγκεκριμένες υποχρεώσεις βάσει του παραρτήματος VIII.

Για διεξοδικότερη υποστήριξη σχετικά με τα εργαλεία μας, όπως ο μορφότυπος PCN, το EuPCS, η γεννήτρια UFI και η διαδικτυακή πύλη υποβολής του ECHA, ανατρέξτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες στην καρτέλα Εργαλεία.