Δημοσιεύσεις

Στη συνέχεια παρατίθεται κατάλογος των υλικών που μπορούν να συνδράμουν τις επιχειρήσεις στην προετοιμασία και υποβολή των πληροφοριών τους σχετικά με επικίνδυνα μείγματα στους αρμόδιους φορείς.

Στις εκδόσεις περιλαμβάνονται οδηγοί και εγχειρίδια για τη Γεννήτρια UFI και τον μορφότυπο κοινοποίησης στα κέντρα δηλητηριάσεων (PCN), καθώς και για το ευρωπαϊκό σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων (EuPCS). Διατίθενται επίσης εργαστήρια και διαδικτυακά σεμινάρια στα οποία παρέχεται συνοπτική περιγραφή των νέων νομικών απαιτήσεων. Επιπλέον, μπορεί να επιθυμείτε να ρίξετε μια ματιά στα σύντομα σποτ κινουμένων σχεδίων εισαγωγικού χαρακτήρα.

Categories Display