Μορφότυπος κοινοποίησης πληροφοριών προς τα κέντρα δηλητηριάσεων

Μορφότυπος κοινοποίησης πληροφοριών προς τα κέντρα δηλητηριάσεων

Ο μορφότυπος κοινοποίησης πληροφοριών προς τα κέντρα δηλητηριάσεων (PCN) δομεί πληροφορίες σχετικά με μείγματα που ταξινομούνται για υγειονομικούς ή φυσικούς κινδύνους σύμφωνα με το Άρθρο 45 και το Παράρτημα VIII του Κανονισμού CLP.

Ο μορφότυπος βασίζεται σε XML, είναι συμβατός με το IUCLID και διατίθεται στα εργαλεία προετοιμασίας φακέλου PCN που προσφέρονται από τον ECHA. Διατίθεται επίσης σε εταιρείες για να προετοιμάσουν τα δικά τους εργαλεία για την προετοιμασία φακέλου, για παράδειγμα όταν χρησιμοποιούν την υπηρεσία διαδράσεων μεταξύ συστημάτων.

Ο μορφότυπος PCN επικαιροποιείται ετησίως σύμφωνα με το πρόγραμμα έκδοσης του IUCLID. Ο μορφότυπος διατίθεται ως ένα σύνολο αρχείων ορισμού σχήματος XML (XSD). Το μοντέλο δεδομένων PCN εμφανίζει όλα τα σχετικά πεδία και τις διασυνδέσεις τους.

Πραγματοποιήστε λήψη (download) της πιο πρόσφατης έκδοσης παρακάτω.

Download PCN format

Version 4.0
  • Version 4.0, last updated on 20/05/2022 (0.9 MB, zip).

This latest information package includes:

  • XSD and Word files for the format elements
  • a comparison with version 3.0
  • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups.
  • a change log to indicate the changes made to the documentation (starting from 20.05.2022)

Βασική υποστήριξη PCN

Βασική υποστήριξη για την υλοποίηση ΤΠ

Ο Οδηγός για τον μορφότυπο PCN και ο Οδηγός Προγραμματιστών για τον μορφότυπο IUCLID είναι διαθέσιμοι για να βοηθήσουν τις εταιρείες να δημιουργήσουν μηχανισμούς διαφορετικούς από το IUCLID με σκοπό τη δημιουργία του μορφότυπου PCN στα δικά τους συστήματα πληροφορικής. 

Ανατρέξτε στη λίστα κανόνων επικύρωσης PCN που σχετίζονται με κοινοποιήσεις πληροφοριών προς τα κέντρα δηλητηριάσεων που είναι ενσωματωμένες στο IUCLID και στη Διαδικτυακή Πύλη Υποβολής του ECHA (ECHA Submission Portal) για την εκτέλεση μιας σειράς αυτοματοποιημένων ελέγχων.

Στο IUCLID, η ανταλλαγή χημικών πληροφοριών διευκολύνεται μέσω ενός συμπιεσμένου αρχείου (zip)/αρχείου αρχειοθέτησης με την επέκταση .i6z (IUCLID 6 zip). Οι πληροφορίες μπορούν να εξαχθούν από μία εγκατάσταση IUCLID 6 και να εισαχθούν σε μια άλλη. Αυτό το αρχείο περιέχει πληροφορίες αναφορικά με όλες τις σχετικές (αλληλένδετες) οντότητες του IUCLID 6 (έγγραφα και συνημμένα), σε έναν καλά καθορισμένο και διαρθρωμένο μορφότυπο.