Προετοιμασία και υποβολή κοινοποίησης στα κέντρα δηλητηριάσεων

Κείμενο Διαδικτυακής Πύλης Υποβολής του ECHA (ECHA Submission Portal)

Το IUCLID (International Uniform ChemicaL Information Database - Διεθνής Βάση Δεδομένων Ενιαίων Χημικών Πληροφοριών) είναι ένα λογισμικό για τη διαχείριση δεδομένων σχετικά με τις εγγενείς και επικίνδυνες ιδιότητες των χημικών. Είναι ο μορφότυπος που χρησιμοποιείται τόσο από τους ρυθμιστικούς φορείς όσο και από τη χημική βιομηχανία κατά την εφαρμογή διαφόρων ρυθμιστικών προγραμμάτων. Ο μορφότυπος κοινοποίησης πληροφοριών προς τα κέντρα δηλητηριάσεων (PCN) είναι ένα υποσύνολο του μορφότυπου IUCLID και χρησιμοποιείται για την προετοιμασία πληροφοριών σχετικά με μείγματα που ταξινομούνται για υγειονομικούς ή φυσικούς κινδύνους σύμφωνα με το Άρθρο 45 και το Παράρτημα VIII του Κανονισμού CLP.

Το υπολογιστικό νέφος του ECHA (ECHA Cloud) είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει σε εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ να προετοιμάζουν και να υποβάλλουν φακέλους PCN σε μορφότυπο IUCLID. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ECHA και να αποδεχτείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Δουλεύοντας στο Cloud, μπορείτε ελεύθερα να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της υπηρεσίας IUCLID Cloud για την προετοιμασία των φακέλων σας και της Διαδικτυακής Πύλης Υποβολής του ECHA για υποβολή. 

σύνδεσμος στη Διαδικτυακή Πύλη Υποβολής του ECHA (ECHA Submission Portal)

Βασική υποστήριξη για προετοιμασία και υποβολή PCN

 

Εκτός από το IUCLID Cloud, είναι επίσης δυνατή η προετοιμασία ενός φακέλου PCN εκτός σύνδεσης (offline) χρησιμοποιώντας είτε την έκδοση για υπολογιστές (desktop) ή για διακομιστή (server) του IUCLID 6 που έχει ληφθεί (download) από τον ιστότοπο του IUCLID. Κάθε φορά που εκτελείτε μια εργασία, να βεβαιώνεστε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του IUCLID 6. Οι φάκελοι που δημιουργούνται εκτός σύνδεσης (offline) μπορούν να τηλεφορτωθούν (upload) αργότερα στη διαδικτυακή πύλη. 

Αυτοματοποιημένοι κανόνες επικύρωσης PCN, ή έλεγχοι, διενεργούνται για τον φάκελο στη διαδικτυακή πύλη τη στιγμή της υποβολής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επικύρωσης στο IUCLID για να ελέγξετε τον φάκελό σας πριν προβείτε σε υποβολή. Μόλις ο φάκελος περάσει τους ελέγχους επικύρωσης, η κοινοποίηση διατίθεται στους διορισμένους φορείς των σχετικών κρατών μελών, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες είτε μέσω μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής παράδοσης (eDelivery) είτε μέσω της Βάσης Δεδομένων Κοινοποίησης Πληροφοριών στα Κέντρα Δηλητηριάσεων.

 

Η Διαδικτυακή Πύλη Υποβολής του ECHA (ECHA Submission Portal) διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής, όμως περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά συστήματα υποβολής, τα τέλη, τα κριτήρια αποδοχής και τα χρονοδιαγράμματα υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το βασικό έγγραφο Επισκόπηση των αποφάσεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή του Παραρτήματος VIII του Κανονισμού CLP.

 

Οι εταιρείες μπορούν επίσης να τηλεφορτώνουν (upload) και να υποβάλλουν κοινοποιήσεις στο περιβάλλον δοκιμών της Διαδικτυακής Πύλης Υποβολής του ECHA (ECHA Submission Portal) - σαν να βρίσκονταν στην επίσημη διαδικτυακή πύλη. Η πλήρης εμπειρία χρήστη επιτρέπει τη δοκιμή διαφορετικών σεναρίων υποβολής και τη διενέργεια ελέγχων πλήρους επικύρωσης για φακέλους. Χρησιμοποιήστε το περιβάλλον δοκιμών για να ελέγξετε πώς λειτουργεί η διαδικτυακή πύλη, χωρίς οι διορισμένοι φορείς και τα κέντρα δηλητηριάσεων να λαμβάνουν παραπλανητικά δεδομένα δοκιμών.