Saznajte utječe li autorizacija na vas

Saznajte utječe li autorizacija na vas

Kako biste saznali može li na vaše poslovanje utjecati autorizacija, morate imati pregled svih svojih tvari i uporaba.

Tvari koje su identificirane kao posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC-ovi) nalaze se na popisu za odobrenje (Prilog XIV.) i ne smiju se upotrebljavati niti stavljati na tržište nakon određenog datuma povlačenja, osim ako je uporaba autorizirana ili izuzeta od obveze autorizacije.

Kako biste vidjeli utječe li to na vaše poslovanje, trebate provjeriti nalaze li se neke od tvari koje upotrebljavate ili stavljate na tržište na popisu za odobrenje. Ako su vaše tvari uvrštene na popis za odobrenje, potrebno je provjeriti da vaše uporabe nisu izuzete od autorizacije (primjeri izuzetih uporaba uključuju intermedijere i znanstveno istraživanje i razvoj).

Saznajte utječe li autorizacija na vas