Vadlīnijas

Vadlīnijas

Pirmās vadlīnijas par saskaņoto informāciju attiecībā uz reaģēšanu ārkārtas situācijās veselības jomā — CLP VIII pielikums, tika publicētas 2019. gada martā pēc oficiālām konsultācijām ar ECHA partneriem, proti, partneru ekspertu grupu, forumu, dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisiju. Saņemtie projekta teksta komentāri un ECHA atbildes katrā no konsultāciju posmiem ir pieejamas ECHA tīmekļa vietnē sadaļā Slēgtās apspriedes par vadlīnijām.

Vadlīnijas par VIII pielikumu atbalsta CLP regulas VIII pielikuma piemērošanu, ar ko nosaka prasības un apjomu informācijai par bīstamiem maisījumiem iesniegšanai dalībvalstu pilnvarotajām iestādēm.

Vadlīniju par VIII pielikumu jaunākā redakcija atrodas ECHA tīmekļa vietnes sadaļā Vadlīnijas par CLP.

Citas saistītas vadlīnijas ietver:

  • Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, kas atrodas pie Vadlīnijām par CLP;
  • Vadlīnijas par prasībām attiecībā uz vielām izstrādājumos, kas atrodas pie Vadlīnijām par REACH;
  • Vadlīnijas par drošības datu lapu sagatavošanu, kas atrodas pie Vadlīnijām par REACH.