Pas uw gegevens aan

Pas uw gegevens aan

U moet een aantal andere taken uitvoeren om alle vereiste informatie te verkrijgen en deze te kunnen indienen voor een doeltreffend gebruik door gifcentra.

Controleer de formulering en de bestanddelen van al uw mengsels die onder uw verplichtingen vallen. Begin met de toewijzing van de exacte concentratie of het toepasselijke concentratiebereik, waarbij onderscheid dient te worden gemaakt tussen bestanddelen met ernstig risico en andere bestanddelen. Zie “Declaring concentrations under Annex VIII to CLP Regulation” voor meer informatie over het verstrekken van concentraties van bestanddelen.

Er zijn enkele uitzonderingen voor parfums waarvoor u misschien geen informatie over de concentratie hoeft te verstrekken. De uitzondering kan worden toegepast als de bestanddelen niet zijn ingedeeld of uitsluitend voor huidsensibilisatie of aspiratietoxiciteit zijn ingedeeld en de totale concentratie ervan niet hoger is dan 5%.

Bovendien kunnen generieke bestanddeelidentificatiecodes (GCI’s) worden gebruikt om bestanddelen van een mengsel te identificeren als zij uitsluitend als parfum of kleurstof in het mengsel worden gebruikt. Dit is alleen mogelijk als zij niet als gevaarlijk voor de gezondheid van de mens zijn ingedeeld en de totale concentratie ervan niet hoger is dan 5% voor parfums of 25% voor kleurstoffen.

In bijlage VIII is een lijst van standaardformules (met specificatie van de identiteit en concentraties van specifieke bestanddelen) opgenomen, die alleen geldt voor cement, gips en betonproducten. Mengsels die met een van deze standaardformules overeenstemmen, hoeven niet te voldoen aan de standaardvoorschriften met betrekking tot informatie over de samenstelling.

In sommige gevallen is het niet mogelijk de exacte samenstelling van het mengsel te bepalen als gevolg van een onvoorspelbare verandering in de bestanddelen, echter zonder dat deze een wijziging tot gevolg heeft met betrekking tot de indeling, het gevaar of de respons in noodgevallen met betrekking tot de gezondheid. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bestanddeel dat toxicologisch vergelijkbaar maar niet exact identiek is, bij verschillende leveranciers wordt ingekocht. Indien de bestanddelen voldoen aan de specifieke criteria van bijlage VIII (deel B, punt 3.5), kunnen zij in een groep van onderling uitwisselbare bestanddelen worden gegroepeerd.

Er bestaan nog andere uitzonderingen met betrekking tot de rapportage van de samenstelling voor bepaalde brandstoffen, namelijk die welke zijn opgenomen in tabel 3 van bijlage VIII. Deze brandstoffen mogen worden gerapporteerd op basis van veiligheidsinformatiebladen waarin ook alle andere bekende bestanddelen vermeld staan.

Mengsels in mengsels

Er zijn specifieke voorschriften vastgesteld voor mengsels die in andere mengsels zijn verwerkt, d.w.z. mengsels in mengsels (MiM’s). Er moet informatie worden verstrekt over de stoffen in de MiM’s die in het uiteindelijke mengsel worden gebruikt, net zoals voor andere bestanddelen van het uiteindelijke mengsel. Het verkrijgen van deze informatie kan een betere communicatie in de toeleveringsketen vereisen, aangezien de informatie van de veiligheidsinformatiebladen in de meeste gevallen niet voldoende zal zijn.

Indien geen volledige informatie over de samenstelling van het MiM beschikbaar is, kunt u gebruikmaken van de UFI van het door uw leverancier geleverde MiM, samen met de bij in het indieningsdossier verstrekte informatie over de bekende bestanddelen. U moet zich ervan vergewissen dat uw leverancier deze UFI heeft opgenomen in een indiening bij de betrokken aangewezen instantie.

Indien de UFI ontbreekt of niet aan de betrokken aangewezen instantie is gemeld, kan de informatie over de samenstelling uit het veiligheidsinformatieblad van het MiM weliswaar met toevoeging van de naam en de contactgegevens van de EU-leverancier worden gebruikt, maar dit mag alleen als laatste redmiddel gebeuren.

Toxicologische informatie

Toxicologische informatie over het MiM moet worden opgenomen als vrije tekst en kan daarom niet op dezelfde manier automatisch in andere EU-talen worden vertaald als alle gestructureerde informatie. Controleer daartoe de kwaliteit van de informatie in punt 11 van het veiligheidsinformatieblad, aangezien u de relevante informatie eventueel moet opvragen en bewerken om ervoor te zorgen dat gifcentra in noodsituaties gemakkelijk toegang tot deze informatie hebben. De informatie mag bijvoorbeeld geen kruisverwijzingen naar andere delen van het veiligheidsinformatieblad bevatten.

Omdat het veiligheidsinformatieblad geen informatievereiste is, dienen alle gegevens rechtstreeks in het PCN-formaat te worden aangeleverd, niet in bijlagen.

Unieke formule-identificatie (UFI)

Wees bereid om UFI’s aan uw klanten te verstrekken en om UFI’s van uw leveranciers op te vragen. In het geval van een MiM kunt u de UFI aan uw downstreamformuleerder verstrekken, net zoals u een UFI van uw upstreamleverancier kunt ontvangen. Dit helpt om vertrouwelijke bedrijfsinformatie te beschermen, aangezien er geen informatie over de volledige samenstelling van het MiM bekend wordt gemaakt. UFI’s kunnen op deze manier ook worden gebruikt voor ongevaarlijke

mengsels en mengsels die uitsluitend als gevaarlijk voor het milieu zijn ingedeeld.

Voordat een UFI in de toeleveringsketen wordt meegedeeld in plaats van informatie over de samenstelling ervan, moet de UFI reeds bekend zijn bij gifcentra in het kader van een indiening.

Aanvullende productinformatie

Stel uw systeem voor gegevensbeheer op of pas het aan door aanvullende productinformatie te verzamelen of in kaart te brengen die vereist is voor de indiening maar voor u nieuw kan zijn. Bijvoorbeeld:

  • De productcategorie is een van de nieuwe informatievereisten. De productcategorie is gebaseerd op het voornaamste beoogde gebruik van het product. Dit moet worden aangegeven aan de hand van het geharmoniseerde Europese productindelingssysteem (EuPCS), een systeem dat ongeveer 250 categorieën omvat. Zowel het EuPCS zelf als een praktische gids is beschikbaar om u te helpen bij het selecteren van de juiste productcategorieën voor uw mengsels.
  • Hoewel de kleureninformatie relatief eenvoudig is, kan het nodig zijn de kleurbeschrijvingen van uw bedrijf in kaart te brengen met de 14 kleuren die beschikbaar zijn in het PCN-formaat. Deze informatie moet nuttig zijn voor de respons in noodgevallen en er moet op realistische wijze rekening worden gehouden met de kleuren die een persoon die contact opneemt met een gifcentrum zou kunnen beschrijven.
  • Voor consumenten- en beroepsmatig gebruik van producten kan verpakkingsinformatie ook enig werk op bedrijfsniveau vergen. Er is een lijst van verschillende verpakkingstypen en -grootten beschikbaar voor selectie in het PCN-formaat. Bandbreedtes zijn in de kennisgeving niet toegestaan.

Adapt your data - step 6