Richtsnoeren

Richtsnoeren

De eerste versie van het Richtsnoer over geharmoniseerde informatie in verband met de gezondheid met het oog op respons in noodgevallen – Bijlage VIII bij de CLP-verordening is in maart 2019 gepubliceerd na formeel overleg met de partners van ECHA, te weten de partnerdeskundigengroep, het forum, de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de Commissie. De ontwerptekstopmerkingen en de antwoorden van ECHA uit elke fase van de raadpleging zijn beschikbaar op de ECHA-website onder “Closed Guidance consultations”.

Het richtsnoer inzake bijlage VIII ondersteunen de toepassing van bijlage VIII bij de CLP-verordening, waarin de vereisten en het toepassingsgebied worden uiteengezet voor het indienen van informatie over gevaarlijke mengsels bij de aangewezen instanties van de lidstaten.

De meest recente versie van het richtsnoer inzake bijlage VIII is te vinden in de rubriek “Toelichting op CLP” van de ECHA-website.

Andere relevante richtsnoeren zijn onder meer:

  • Richtsnoeren voor etikettering en verpakking overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008, te vinden onder “Toelichting op CLP”
  • Richtsnoer over vereisten voor stoffen in voorwerpen, te vinden onder “Toelichting op REACH”
  • Richtsnoer voor het samenstellen van veiligheidsinformatiebladen, te vinden onder “Toelichting op REACH”