Förbereda och lämna in en anmälan till en giftinformationscentral

Echas inlämningsportal – inledningstext

IUCLID (International Uniform ChemicaLInformation Database) är en programvara som används för att hantera information om kemikaliers inneboende egenskaper och farliga egenskaper. Det är det format som används av både tillsynsorgan och kemikalieindustrin i samband med genomförandet av olika tillsynsprogram. Formatet för anmälan till giftinformationscentraler (PCN) är en del av IUCLID-formatet och används för att sammanställa information om blandningar som klassificerats med avseende på hälsofaror eller fysikaliska faror i enlighet med artikel 45 och bilaga VIII till CLP-förordningen.

Echa Cloud är en molnbaserad onlinetjänst som gör det möjligt för företag som är etablerade i EU att utarbeta och lämna in anmälningar till giftinformationscentraler i IUCLID-format. För att kunna använda tjänsten måste du först skapa ett Echa-konto och godkänna användarvillkoren. När du arbetar i molnet kan du växla fritt mellan IUCLID Cloud, för att utarbeta din dokumentation, och Echas inlämningsportal, för att lämna in den. 

länk till Echas inlämningsportal

Viktigt stöd för utarbetande och inlämning av anmälningar till giftinformationscentraler

 

Utöver IUCLID Cloud är det också möjligt att utarbeta PCN-dokumentationen offline. För att göra detta kan du antingen använda den stationära versionen eller serverversionen av IUCLID 6, som laddas ner från IUCLID:s webbplats. Försäkra dig om att du använder den senaste versionen av IUCLID 6 på din dator. Om du skapar underlaget offline kan du ladda upp det på portalen vid ett senare tillfälle. 

I samband med att ansökan lämnas in görs en automatisk kontroll av dokumentationen i portalen. Denna kontroll bygger på en uppsättning valideringsregler för anmälningar till giftinformationscentraler. Du kan också använda valideringsverktyget i IUCLID för att kontrollera ditt underlag innan du lämnar in det. När dokumentationen har godkänts i valideringskontrollen görs anmälan tillgänglig för de utsedda organen i medlemsstaterna, som får tillgång till informationen antingen via en tjänst för e-leverans eller via databasen för anmälningar till giftinformationscentraler.

 

Echas inlämningsportal sörjer för att du kan lämna in dina anmälningar, men om du behöver information om nationella inlämningssystem och deras avgifter, godkännandekriterier eller tidsfrister vänder du dig till medlemsstaten i fråga. För mer information, se vägledningsdokumentet Overview of Member States’ decisions in relation to implementation of Annex VIII to the CLP Regulation (översikt över medlemsstaternas beslut i samband med genomförandet av bilaga VIII till CLP-förordningen).

 

Ditt företag kan också prova på att ladda upp och lämna in anmälningar i inlämningsportalens testmiljö. Detta utgör dock bara en simulering inför den riktiga inlämningen. Detta ger en heltäckande användarupplevelse och gör det möjligt att testa olika inlämningsscenarier och göra fullständiga valideringskontroller av dokumentationen. Använd gärna testmiljön för att bekanta dig med hur portalen fungerar. På så sätt riskerar du inte att lämna vilseledande uppgifter eller testdata till utsedda organ och giftinformationscentraler.