Prilagodbe standardnim zahtjevima obavješćivanja

Zahtijevanje „odstupanja” znači da je moguće izostaviti ispitivanje na temelju određenih općih ili određenih pravila koja se primjenjuju na samo jedan zahtjev obavješćivanja.

Opća pravila za odstupanja temelje se na tri različita razloga:

  1. ispitivanje nije znanstveno neophodno
  2. ispitivanje nije tehnički izvedivo
  3. ispitivanje nije potrebno zbog toga što ne postoji izloženost ili ona nije značajna.

Ta opća pravila dodatno su objašnjena u Prilogu XI.

Osim toga, određena pravila za svaki zahtjev obavješćivanja detaljno su navedena u 2. stupcu priloga VII. do X.

Ovisno o svojstvima tvari i dostupnim informacijama, neka se ispitivanja/studije ne mogu ili ne trebaju provesti.

Svojstvo tvari Ispitivanje nije potrebno
Plinovi 7.3. Vrelište
7.4. Relativna gustoća
7.14. Granulometrija
Tekućine 7.14. Granulometrija
Anorganske tvari 7.8. Koeficijent raspodjele
7.9. Plamište
9.2.1.1. Laka biorazgradivost
Organski peroksidi 7.13. Oksidativna svojstva
Spontano zapaljivo u zraku ili u kontaktu s vodom ili vlagom na sobnoj temperaturi 8.1. Nagrizanje/nadraživanje kože
8.2. Ozbiljno oštećenje/nadraživanje očiju
8.3. Izazivanje preosjetljivosti u dodiru s kožom
Jaka kiselina/baza 8.1. Nagrizanje/nadraživanje kože
8.2. Ozbiljno oštećenje/nadraživanje očiju
8.3. Izazivanje preosjetljivosti u dodiru s kožom

 

Neki primjeri rezultata ispitivanja ili uvjeta uporabe koji upućuju na to da ne treba provesti ispitivanje:

Rezultati ispitivanja ili uvjeti uporabe Ispitivanje nije potrebno
Talište je iznad 300 °C 7.5. Tlak pare
Lako oksidirajuće u vodi 7.7. Topljivost u vodi
Razvrstano kao netoksično u dodiru s kožom 8.1. Nagrizanje/nadraživanje kože
Razvrstano kao uzročnik teške ozljede oka 8.2. Teška ozljeda oka / nadraživanje očiju
Dostupne su odgovarajuće informacije za razvrstavanje i označivanje u pogledu utjecaja na okoliš 9.1.1. Ispitivanje toksičnosti na beskralježnjacima nakon kratkotrajnog izlaganja
Nema ispuštanja u postrojenje za obradu otpadnih voda 9.1.4. Respiratorna inhibicija aktivnog mulja

 

Cijeli popis potražite u „Praktičnom vodiču za upravitelje MSP-ova i koordinatore za provedbu Uredbe REACH”, kao i u prilozima od VII. do X. Uredbi REACH.

Važno je naglasiti da izostavljanje ispitivanja na životinjama ne smije ugroziti sigurnu uporabu tvari. Stoga je za svako odstupanje koje primijenite umjesto podnošenja standardnih informacija potrebno valjano i dokumentirano opravdanje.