Generate your UFIs

Stap 4 — Genereer uw UFI’s

De unieke formule-identificator (UFI) is een unieke code die nodig is zowel bij de indiening van de informatie als op het etiket, of in sommige gevallen de verpakking, van de producten die een gevaarlijk mengsel bevatten.

Samen met de handelsnaam van een product stelt de UFI het gifcentrum in staat zowel het product dat bij vergiftiging betrokken is als de samenstelling van het mengsel in dat product nauwkeurig te identificeren.

De UFI op het etiket of de verpakking moet worden voorafgegaan door het acroniem “UFI:” om de code te helpen onderscheiden van andere identificatiemiddelen. In gevallen waarin producten niet zijn verpakt of als alternatief voor het etiket voor producten die op industriële locaties worden gebruikt, moet de UFI beschikbaar zijn in rubriek 1.1 van het veiligheidsinformatieblad.

De voorwaarde voor de toekenning van een UFI is dat alle producten met dezelfde UFI dezelfde mengsamenstelling moeten hebben.

UFI’s kunnen op verschillende manieren worden toegewezen. Vaak worden mengselgerichte en productgerichte benaderingen toegepast, maar het is mogelijk andere benaderingen te volgen, bijvoorbeeld op basis van markt-, taal- of etiketteringsaspecten.

Mengselgerichte benadering, waarbij u een UFI per mengsel kunt toewijzen, ongeacht het aantal producten dat het mengsel bevat.

Let op: alle producten die hetzelfde mengsel bevatten, zullen worden voorzien van een etiket met dezelfde UFI.

Industry steps 4-1 illustration

Genereer uw UFI’s - 2

Productgerichte benadering, waarbij u een UFI per product kunt toewijzen, zelfs wanneer producten dezelfde mengselsamenstelling hebben. Wees u ervan bewust dat één mengsel daardoor meerdere UFI’s kan hebben.

Industry steps 4-2 illustration

Genereer uw UFI’s — beheer

Het beheer van UFI’s

Het beheer van UFI’s is de verantwoordelijkheid van de onderneming. Naar alle waarschijnlijkheid gebruikt uw bedrijf al interne formuleringscodes. Als ze alleen numeriek zijn — tussen 0 en 268 435 255 — kunt u ze direct gebruiken om UFI’s te genereren. In andere gevallen moet u eerst een nieuw formuleringsnummer aan uw mengsels toewijzen. Het is van essentieel belang dat u hetzelfde formuleringsnummer niet opnieuw gebruikt wanneer de mengsels een verschillende samenstelling hebben.

De UFI-generator is al in uw eigen taal beschikbaar. Om een UFI te creëren, hebt u het volgende nodig:

  • het btw-nummer van uw bedrijf; en
  • een mengselspecifiek formuleringsnummer.

Als u een grote productportefeuille beheert, wilt u misschien een eigen generator in het IT-systeem van uw bedrijf ontwikkelen voor een efficiëntere bulkcreatie van UFI’s. Raadpleeg daarvoor het UFI-handboek.

Elke keer moeten een nieuwe UFI en een nieuw etiket worden aangebracht:

  • als een mengselbestanddeel wordt toegevoegd, vervangen of geschrapt;
  • als concentraties van bestanddelen sterker veranderen dan de toegestane variaties;
  • als de leverancier de UFI van een “mengsel in een mengsel” wijzigt.

Plan de opname van de UFI op het etiket ruimschoots van tevoren zodat deze in het tijdschema van het bedrijf past. In alle gevallen moet de UFI tegelijkertijd met de indiening van informatie worden opgenomen als onderdeel van de etikettering van het product (of in bepaalde gevallen in het veiligheidsinformatieblad). Dit zorgt ervoor dat er altijd een link naar de informatie over het mengsel zal zijn in het geval van een noodsituatie.

Voor producten die op grond van de nationale wetgeving zijn aangemeld en reeds in de handel zijn, moet de heretikettering van producten met de UFI ruimschoots van tevoren worden gepland. Als er zich vóór het einde van de overgangsperiode geen veranderingen in uw mengsel voordoen, kunt u ervoor kiezen om op enig tijdstip vóór 2025 kennisgeving te doen op grond van de nieuwe regels. U wordt sterk aangeraden de etikettering van uw product dienovereenkomstig tegelijkertijd met de indiening van informatie aan te passen door toevoeging van de UFI.

Het is niet aan te bevelen de UFI op uw productetiket te vermelden zonder begeleidende indiening bij de aangewezen instanties, aangezien hierdoor een ‘leeg’ UFI wordt gecreëerd. Lege UFI’s kunnen problemen veroorzaken, bijvoorbeeld bij uw downstreamgebruiker die uw mengsel als mengsel in mengsel (MiM) kan gebruiken; hij moet ervan in kennis worden gesteld dat de informatie over dat MiM nog niet is ingediend. Bovendien zullen gifcentra, indien een UFI ‘leeg’ is, in noodgevallen geen link kunnen leggen naar de informatie over het mengsel.

Tools - Generate your UFIs

Generate your UFIs - step 5