Registracija

Registracijom pokazujete da se tvarima s kojima radite duž cijelog lanca opskrbe rukuje na siguran način, pri čemu se osigurava zaštita ljudskog zdravlja i okoliša. Te informacije navodite u registracijskom dosjeu koji podnosite ECHA-i.

Dokumentacija koju trebate dostaviti ovisi o količini tvari koju stavljate na tržište, opasnostima tvari te o tome upotrebljava li se tvar samo kao intermedijer u proizvodnji druge tvari u strogo kontroliranim uvjetima ili ne.

Registracijski dosje uključuje opis uporaba tvari, njezina fizikalno-kemijska, ekotoksikološka i toksikološka svojstva te procjenu opasnosti i rizika u kojoj se opisuje način kontrole rizika koji proizlazi iz uporabe te tvari.

Registracije se dostavljaju u formatu IUCLID putem alata koji se naziva REACH-IT. U većini slučajeva trebate platiti registracijsku pristojbu.

 

 

Registracija se odnosi na tvari

Svaku je tvar potrebno zasebno registrirati. Ako radite sa smjesama tvari, na primjer deterdžentima i bojama ili proizvodima kod kojih je predviđeno oslobađanje tvari, kao što su maramice s losionom, zasebno trebate registrirati različite tvari koje su prisutne u smjesi ili proizvodu.

Trebate identificirati i imenovati svoje tvari u skladu s određenim pravilima i kriterijima, tako da možete vidjeti jesu li vaše tvari iste kao one drugih poduzeća. U tom slučaju, trebate ih zajednički registrirati.

 

Kako podnijeti registraciju s drugim poduzećima
Registraciju trebate podnijeti prije početka proizvodnje ili uvoza tvari

Trebate registrirati svaku tvar prije nego što je počnete proizvoditi u Europskom gospodarskom području ili uvoziti u Europsko gospodarsko područje.

Prije 31. svibnja 2018. vrijeme registracije ovisilo je o vrsti vaše tvari (tj. je li riječ o tvari u postupnom uvođenju ili ne). Da biste počeli proizvoditi ili uvoziti tvari za koje su dosjei podneseni nakon 31. svibnja 2018., trebate prethodno primiti broj registracije.

 

 

Praktični savjeti o promjenama u registraciji

Primjena prijelaznog sustava za registraciju tvari u postupnom uvođenju završila je 31. svibnja 2018. U Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1692 objašnjeno je kako se tvari trebaju registrirati nakon tog datuma.

1. Izračun količina po kalendarskoj godini

Od 1. siječnja 2020. morate utvrditi koje su vaše registracijske obveze na temelju količine koju proizvodite ili uvozite u kalendarskoj godini. Izračun koji se temelji na trogodišnjem prosjeku za tvari u postupnom uvođenju više se ne primjenjuje.

Dodatne informacije potražite u odjeljku „Obveze povezane s registracijom”.

2. Predregistracije izlaze iz uporabe

Od 1. siječnja 2020. više ne možete upotrebljavati svoju predregistraciju kao polaznu točku za registraciju tvari. Umjesto toga trebate poslati upit ECHA-i prije registracije.

3. Obveza slanja upita za sve tvari

Od 1. siječnja 2020. obveza slanja upita primjenjuje se i na tvari koje ste već predregistrirali, ali ih još niste registrirali. Ako planirate registrirati određenu tvar, morate poslati upit ECHA-i kako biste provjerili je li za tu tvar već podnesena registracija. Tada ćete primiti podatke za kontakt prethodnih podnositelja registracije, ako postoje u bazi podataka, kako bi vam oni pomogli ispuniti obveze u pogledu razmjene podataka i zajedničkog podnošenja registracije.

Dodatne informacije potražite u odjeljku „Pronađite supodnositelje registracije”.

4. Supodnositelji registracije nastavljaju surađivati

Iako službeno članovi Foruma za razmjenu informacija o tvarima (SIEF) više nemaju obvezu odgovarati na zahtjeve, obveza razmjene podataka i podnošenja zajedničke registracije i dalje se primjenjuje na sve supodnositelje registracije za istu tvar.

Supodnositelji registracije i dalje moraju ulagati potrebne napore u cilju razmjene podataka te kako bi se troškovi razmjene podataka odredili na pravedan, transparentan i nediskriminirajući način.

U Provedbenoj uredbi preporučuje se da se podnositelji registracije služe neformalnim platformama za komunikaciju koje su slične onima kojima su se koristili za registraciju tvari u postupnom uvođenju do 31. svibnja 2018.

Dodatne informacije potražite u odjeljku „Suradnja”.

5. Samo jedna vrsta spora zbog razmjene podataka

Od 1. siječnja 2020. sporove zbog razmjene podataka možete pokrenuti samo na temelju članka 27. Pokretanje sporova na temelju članka 30. više neće biti moguće, čak i ako su pregovori počeli prije 31. svibnja 2018. To znači da podnositelji zahtjeva mogu dobiti dopuštenje za upućivanje na sva ispitivanja u registraciji (članak 27.), a ne samo na pokuse na kralježnjacima (članak 30.).

Dodatne informacije potražite u odjeljku „Suradnja” > „Sporovi u praksi”.

6. Smanjeni zahtjevi obavješćivanja i dalje su mogući

Za tvari u postupnom uvođenju koje ne ispunjavaju kriterije iz Priloga III. Uredbi REACH i dalje možete iskoristiti mogućnost smanjenih zahtjeva obavješćivanja kada ih registrirate u najmanjem količinskom rasponu (1 – 10 tona godišnje).

Ako vaša tvar ispunjava uvjete za smanjene zahtjeve obavješćivanja, možete je registrirati tako da podnesete registracijski dosje koji sadržava samo informacije o fizikalno-kemijskim svojstvima tvari. U suprotnom, možete podnijeti registraciju sa svim informacijama koje su obvezne za registraciju tvari u količinskom rasponu od 1 do 10 tona godišnje i zatražiti smanjenje registracijske pristojbe.

Dodatne informacije potražite u odjeljku „Potrebne informacije” > „Smanjeni zahtjevi obavješćivanja”. Ta se mogućnost primjenjuje samo na tvari u postupnom uvođenju.

7. Objava statusa tvari u postupnom uvođenju

Budući da je prijelazni režim za tvari u postupnom uvođenju završio, u većini slučajeva objava statusa tvari u postupnom uvođenju u registraciji više nije potrebna.

No, i dalje morate objaviti status tvari u postupnom uvođenju u registraciji u sljedećim slučajevima:

  • ako tvar u postupnom uvođenju koja ne ispunjava kriterije Priloga III. registrirate u najmanjem količinskom rasponu (1 – 10 tona godišnje) uz smanjene zahtjeve obavješćivanja;
  • ako tvar u postupnom uvođenju koja ne ispunjava kriterije Priloga III. registrirate u najmanjem količinskom rasponu (1 – 10 tona godišnje) uz standardne zahtjeve obavješćivanja i tražite oslobođenje od plaćanja pristojbe;
  • ako podnosite zahtjev za povjerljivost tijekom razdoblja od 6 godina u pogledu imena tvari koja nema status tvari u postupnom uvođenju.

Morate odrediti status tvari u postupnom uvođenju na temelju definicije tvari u postupnom uvođenju. Nije važno jeste li predregistrali tvar ili ne.

Tvar se definira kao tvar u postupnom uvođenju ako ispunjava barem jedan od sljedećih kriterija:

  1. uvrštena je u Europski popis postojećih trgovačkih kemijskih tvari (EINECS) [U popis EINECS uvrštene su tvari s EZ brojem koji počinje znamenkama 2 ili 3];
  2. proizvedena/uvezena je u državi članici, ali ni proizvođač ni uvoznik nisu je stavljali na tržište u razdoblju od 1. lipnja 1992. do 31. svibnja 2007., za što je potrebno imati dokumentarne dokaze;
  3. proizvođač ili uvoznik stavio ju je na tržište u državi članici prije 1. lipnja 2007. te ona ispunjava uvjete za tvar NLP, za što je potrebno imati dokumentarne dokaze (NLP tvari su tvari s EZ brojem koji počinje znamenkom 5).

U suprotnom, radi se o tvari koja nije u postupnom uvođenju.