Respect the deadlines for updating

Poštujte rokove za ažuriranje, vrh

Kad primite odluku o evaluaciji u kojoj se od vas traži da dodate podatke u svoju registraciju, te podatke potrebno je dostaviti do roka navedenoga u odluci o evaluaciji.

Kad steknete nova saznanja o tvari ili njezinoj uporabi, morate ažurirati svoju registraciju na vlastitu inicijativu bez nepotrebnog odgađanja. Rokovi za provedbu očekivanih ažuriranja dosjea objašnjeni su u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/1435 i sažeti su u sljedećoj tablici:

Promjena zbog koje je ažuriranje potrebno Rok za podnošenje ažuriranja Početak roka
Svaka promjena statusa podnositelja registracije, kao što je proizvođač, uvoznik ili proizvođač proizvoda, ili promjene povezane s identitetom, kao što su naziv ili adresa 3 mjeseca Računa se od dana kad određena promjena stupi na snagu.
Svaka promjena sastava tvari 3 mjeseca Računa se od datuma početka proizvodnje ili uvoza tvari promijenjena sastava.
Promjene godišnjih ili ukupnih količina koje podnositelj registracije proizvodi ili uvozi 3 mjeseca / 6 mjeseci (u slučaju prijedloga ispitivanja) Ako nije potrebno pribaviti nove podatke, imate rok od 3 mjeseca za dostavu ažuriranog dosjea. Taj se rok računa od datuma kad je dosegnut veći količinski raspon.

Ako je potrebno dobiti nove podatke, a registracija je obuhvaćena prilozima VII. ili VIII. Uredbi REACH, imate rok od 3 mjeseca za pokretanje pregovora s laboratorijem za ispitivanje kako bi se dobili podatci koji nedostaju.

Ako su zahtjevi obavješćivanja obuhvaćeni prilozima IX. ili X. Uredbi REACH, imate rok od 6 mjeseci za ažuriranje registracije kako biste uključili prijedloge ispitivanja za podatke koji nedostaju, računajući od datuma kad utvrdite potrebu za provedbom jednoga ili više ispitivanja navedenih u tim prilozima.
Nove identificirane uporabe i nove uporabe koje se ne preporučuju, za koje se tvar proizvodi ili uvozi 3 mjeseca Za novu identificiranu uporabu rok se računa od datuma primitka svih informacija potrebnih za provedbu procjene rizika.

Za novu uporabu koja se ne preporučuje rok se računa od datuma kad postanu dostupni podatci o rizicima povezanima s tom uporabom.
Nova saznanja o rizicima koje tvar predstavlja za zdravlje ljudi i/ili okoliš za koje se može razumno očekivati da ih je podnositelj registracije stekao, a koja zahtijevaju izmjene sigurnosno-tehničkog lista ili izvješća o kemijskoj sigurnosti 6 mjeseca Računa se od dana kada ste stekli ili se opravdano može očekivati da ste stekli saznanja o kojima je riječ.
Promjene u razvrstavanju i označivanju tvari
  • 6 mjeseci (za samorazvrstavanje)
  • U slučaju dodavanja, izmjene ili brisanja usklađenog razvrstavanja i označivanja, ažuriranje se mora provesti najkasnije do datuma od kojeg se ta promjena treba primjenjivati.
U slučaju novog ili izmijenjenog samorazvrstavanja, rok se računa od datuma donošenja odluke o promjeni razvrstavanja i označivanja tvari.
Ažuriranja ili izmjene izvješća o kemijskoj sigurnosti ili smjernica za sigurnu uporabu 12 mjeseca Računa se od datuma kad je utvrđena potreba za ažuriranjem ili izmjenom izvješća o kemijskoj sigurnosti ili smjernica o sigurnoj uporabi.
Podnositelj registracije utvrđuje potrebu za provedbom ispitivanja iz Priloga IX. ili Priloga X., te se u tom slučaju mora podnijeti prijedlog ispitivanja. 6 mjeseci / 12 mjeseci 6 mjeseci računajući od datuma kad podnositelj registracije utvrdi potrebu za provedbom jednoga ili više ispitivanja navedenih u Prilogu IX. ili X. Uredbe REACH.

Ako se izrađeni prijedlog ispitivanja odnosi na skupinu tvari, dosje je potrebno ažurirati i dostaviti ECHA-i najkasnije 12 mjeseci od datuma kad podnositelj ili podnositelji registracije utvrde potrebu za provođenjem jednog ili više ispitivanja navedenih u Prilogu IX. ili X. Uredbe REACH.
Promjene u pogledu odobrenog pristupa podatcima navedenima u registraciji 3 mjeseca Računa se od datuma kad je došlo do promjene.

Dodatni primjeri koji zahtijevaju ažuriranje (npr. slučajevi u kojima ažuriranje zahtijeva dodatna ispitivanja, ažuriranja koja su posljedica ažuriranja priloga Uredbi REACH, ažuriranja u sklopu zajedničke dostave) i objašnjenje o tome kako izračunati rok u slučaju kad je potrebno više ažuriranja objašnjeni su u „Smjernicama za registraciju”.